Opis Tečaj obuhvaća osnove statistike potrebene za analizu podataka i izvještavanje te osnove programiranja u programskom jeziku R
Trajanje 3 dana (svaki dan 6 sati)
Predznanje Osnove matematičkog računanja
Tko treba slušati Zainteresirani za poslovne primjene R i integraciju prediktivnih rješenja u poslovne procese

 

OPIS:

Tečaj obuhvaća osnove programiranja u programskom jeziku R i osnove statistike koje su potrebne za analizu podataka i izvještavanje. Polaznici tečaja naučit će deskriptivnu statistiku te osnove statističkog zaključivanja i predviđanja putem p-vrijednosti i pouzdanih intervala uz primjere koristeći programski jezik R za analizu i obradu podataka.

 

SADRŽAJ:

Uvod u R i opcije koje nudi: paketi i učitavanje paketa, osnovni tipovi podataka i funkcija, osnovni alati za grafičku analizu, transformacija i manipulacija podacima. Osnove programiranja u R-u: petlje, izrada novih i učitavanje postojećih funkcija.

Osnove opisne statistike s primjerima u R-u: vrste varijabli i simulacija varijabli, distribucija, slučajni uzorak i njegove komponente (medijan, kvantili, raspon uzorka), osnovni statistički pojmovi (artimetička sredina, standardna devijacija, varijanca i korelacija) i vizualizacija (histogram, box-plot). Procjenjivanje vrijednosti i parametara te razlika između teoretskih i uzoračkih vrijednosti.

Prolazak kroz osnove statističkog zaključivanja: računanje p-vrijednosti i pouzdanih intervala. Osnovni statistički testovi: t-test, graf kvantila, F- test. Izrada osnovnih modela radi uspostavljanja odnosa između varijabli: korelacija i linearna regresija. Integracija oba pristupa (grafička analiza i statistički testovi): analiza i interpretacija dobivenih rezultata te donošenje odluke.